PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH

Ułatwienia dla producentów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej oraz organizowania i finansowania przetwarzania tego rodzaju odpadów to najważniejsze przepisy nowych rozwiązań prawnych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach. Nowe przepisy usprawnią przede wszystkim działalność małych przedsiębiorców wprowadzających na rynek w ciągu roku do 1 kg baterii i akumulatorów przenośnych. W przypadku producentów baterii i akumulatorów samochodowych lub przemysłowych ułatwienia dotyczyć będą wprowadzających do 100 kg rocznie. Przedsiębiorstwa spełniające te warunki będą mogły skorzystać ze zwolnienia z obowiązków w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów, a także uiszczania opłaty produktowej. Ponadto, nie będą musiały organizować i finansować przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych urządzeń, zawierać umów ze zbierającymi zużyte baterie i akumulatory oraz z prowadzącymi zakład ich przetwarzania, jak również składać wykazu zakładów przetwarzania tego rodzaju odpadów. Aby uzyskać zwolnienie z tych obowiązków, przedsiębiorcy będą musieli złożyć odpowiednie dokumenty do marszałków województw. Oznacza to, że sami producenci zdecydują czy skorzystają z takiego zwolnienia, czy nie. Jednocześnie będą ich obowiązywały dotychczasowe przepisy o wpisie do rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Będą także zobowiązani do informowania o masie wprowadzanych do obrotu produktów. Nowelizacja ustawy doprecyzowuje też regulacje dotyczące działalności podmiotów, które pośredniczą w realizacji obowiązków nałożonych na wprowadzających baterie i akumulatory. Firmy te będą musiały mieć wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymogami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub normą ISO 14001, a także uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków ustawowych, tak jak dotychczas, będzie spoczywać na wprowadzających baterie i akumulatory, bez względu na to, czy zdecydują się realizować je sami, czy z udziałem podmiotów pośredniczących. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw uzupełnia wdrożenie postanowień dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG. Transponuje także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych i ogniwach guzikowych o niskiej zawartości rtęci. W wyniku zmian dokonanych dyrektywą 2013/56/UE, od 2 października 2015 r. wprowadzane do obrotu ogniwa guzikowe nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 % (wagowo) rtęci. A od początku 2017 roku wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory przenośne przeznaczone do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych nie będą mogły zawierać więcej niż 0,002 % wagowo kadmu. Poza tym dodana została możliwość łatwego usunięcia zużytych baterii i akumulatorów, poza użytkownikami końcowymi, również przez podmioty profesjonalne zajmujące się serwisowaniem lub naprawą urządzeń, które są niezależne od producenta tych urządzeń Nowe prawo wejdzie w życie, z wyjątkami, 1 stycznia 2015 roku. 23.9.2014, Źródło: www.ekoinfo.pl za: Ministerstwo Środowiska

SKUTECZNIEJSZE ZAPOBIEGANIE I ZMNIEJSZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Ograniczenie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń jest celem nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 5 września 2014. Ustawa wykonuje dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych. Stosowanie dyrektywy ma przyczynić się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzi, m.in. przez redukcję emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. Zmiany przede wszystkim zwiększają wymagania dla instalacji przemysłowych dotyczące wartości emisji, które nie mogą być przekroczone. Nowelizacja tworzy podstawy prawne do wprowadzenia m.in. Przejściowego Planu Krajowego (PPK). PPK umożliwi operatorom niektórych dużych źródeł spalania paliw (zakładów przemysłowych), po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie z czasowego odstępstwa od zaostrzanych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED. Dodatkowo w ustawie uporządkowano regulacje dotyczące ochrony powierzchni ziemi i jej rekultywacji. Doprecyzowano przepisy regulujące dokonywanie oceny wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz określające sposoby prowadzenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Ponadto, do nowelizacji wprowadzono zmiany redukujące zbędne obciążenia administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń emisyjnych. Sejm uchwalił nowelizację 11 lipca 2014 r., a prezydent podpisał ją 4 sierpnia 2014 r. Ustawa weszła w życie 5 września 2014 r. 9.9.2014, Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

BLISKOŚĆ PARKU ZMNIEJSZA RYZYKO CHORÓB SERCA

Badanie litewskie sugeruje, że regularne odwiedzanie parków przez mieszkańców miast wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka chorób serca. Z prowadzonych w ciągu czterech lat obserwacji wynika, że u osób, mieszkających najbliżej parków rzadziej występowały symptomy takich chorób. Litwini, którzy regularnie bywali w parku, również rzadziej cierpieli na nadwagę i cukrzycę. Obserwacje prowadzone przez Litwinów stanowiły część projektu PHENOTYPE, dofinansowanego przez Unię Europejską i były pierwszymi, na dużą skalę, badaniami prowadzonymi w Europie Centralnej i Wschodniej, dotyczącymi związku między obecnością terenów zielonych a ryzykiem wystąpienia choroby serca. Za parki, na potrzeby badania, uznano tereny o powierzchni ponad 1 hektara, pokryte minimum w 65% drzewami. W ramach doświadczenia obserwowano 5.112 osób mieszkających w mieście Kowno, które podzielono na trzy grupy w zależności od tego jak blisko parku mieszkały. Grupa pierwsza miała do parku 350 m, a ostatnia 630 m. Dane dotyczące badanych osób zbierano w latach 2006 – 2008. Cztery lata później porównano zachorowalność na choroby serca pomiędzy poszczególnymi grupami. Okazało się, że osoby mieszkające najdalej parku miały największe prawdopodobieństwo zgonu lub przynajmniej wystąpienia choroby serca. Dodatkowo osoby, które pochodziły ze środkowej grupy również miały większe prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów chorób serca jak np. dławica piersiowa. W trakcie trwania badania 83 osoby zmarły na serce, a 364 doświadczyło objawów chorobowych tego organu nie zakończonych zgonem. Litwini mieszkający najbliżej parków, najczęściej z nich korzystali i tym samym charakteryzowali się mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia choroby serca. Te same osoby były mniej otyłe, aktywne fizycznie i niepalące. Charakteryzowały się też mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia cukrzycy i wysokiego poziomu cukru we krwi. Ich zdrowie i jakość życia oceniono jako wyższą niż w przypadku pozostałych grup. U osób badanych odnotowano wysokość ciśnienia krwi, wskaźnik masy ciała, poziom cholesterolu i cukru oraz przeprowadzono testy pamięci i koncentracji. Jak okazuje się, nie tylko odpowiednia dieta, porzucenie palenia, czy bycie aktywnym fizycznie ma wpływ na zmniejszenie zagrożenia chorobami serca. Naukowcy coraz częściej zajmują się wpływem dostępu do terenów zielonych a wymienionymi schorzeniami. Wyniki badań przekonują, że obecność zielonych miejsc w miastach staje się jednym z warunków zachowania zdrowia. ŹRÓDŁO: WWW.EKOINFO.PL 8.9.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

PROJEKT USTAWY O ODPADACH PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD

źródło: gazetaprawna.pl

Projekt ustawy określa zasady postępowania z odpadami, zwłaszcza o ograniczanie ich ilości, zmniejszanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania. Reguluje także obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników, a także organów administracji publicznej.

W projekcie założono, że odpady będą zbierane w sposób selektywny i przetwarzane zgodnie z ustaloną hierarchią. Najważniejszym etapem będzie zapobieganie powstawaniu odpadów, potem kolejno: przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku, unieszkodliwianie. Zdaniem Centrum Informacyjne Rządu pozwoli to na zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku oraz zmniejszenie ilości poddawanych unieszkodliwianiu, w szczególności przez składowanie, które jest najmniej pożądanym sposobem gospodarowania odpadami.

Nowa ustawa ma wprowadzić rozwiązania wskazujące, że koszty gospodarowania odpadami ponoszone są przez pierwotnego ich wytwórcę oraz przez obecnego lub poprzedniego posiadacza, zgodnie z zawartymi w dyrektywie zasadami "zanieczyszczający płaci" oraz o "rozszerzonej odpowiedzialność producenta".

JAKOŚĆ POWIETRZA - ZMIANY W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA

źródło: PAP / gazetaprawna.pl

 

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska została podpisana przez Prezydenta. Dostosowuje ona polskie prawo do unijnych norm ochrony atmosfery przed pyłami.

W nowej ustawie Prawo ochrony środowiska uregulowane zostało zarządzanie jakością powietrza w aglomeracjach i utworzono również podział na strefy oceny poziomu zanieczyszczeń. Minister środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia w drodze rozporządzenia ma określić zasady obliczania wskaźników narażenia poszczególnych stref na pyły.

Podczas prac nad ustawą Senat zgłosił do noweli cztery poprawki. Wszystkie zostały przyjęte. Doprecyzowano m.in. sposób ustalania terminu poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych. Dodano także zapis umożliwiający wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska uzyskanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych na realizację systemu kontroli.

Zgodnie z nowym prawem na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska spoczywa obowiązek dorocznego określania dla każdej ze stref poziomów zanieczyszczeń w powietrzu i sklasyfikowania w zależności od tego, czy przekraczane są dopuszczalne poziomy, oraz docelowe wskaźniki ich zawartości w powietrzu. Programy ochrony powietrza opracowywane przez zarządy województw mają doprowadzić do obniżenia poziomów zanieczyszczeń. Do obowiązków wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego będzie należeć powiadamianie społeczeństwa o przekroczeniu poziomów zanieczyszczeń.

W nowelizacji uwzględniono również kary za uchybienia przy przygotowaniu i realizacji programów ochrony powietrza czy niedotrzymanie terminów w nim zawartych.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 2012 ROKU

źródło: samorzad.pap.pl

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządki w gminach. Należy jednak pamiętać, że mieszkańcy nadal muszą posiadać umowy na odbieranie odpadów, do czasu gdy gmina, na mocy uchwały rady gminy, nie przejmie obowiązków właścicieli nieruchomości.

Grzegorz Zygan, dyrektor biura prasowego MOŚ wyjaśnia, że termin, od którego gmina przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie wskazany w uchwale rady gminy. W ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy samorząd musi zorganizować system i przejąć obowiązków.

 

Po podjęciu uchwały gmina będzie zobowiązana poinformować swoich mieszkańców od kiedy przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym momencie powstanie obowiązek odprowadzania na rzecz gminy opłaty, a gmina zapewni odbiór odpadów komunalnych. Należy jednak pamiętać, że do tego czasu właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą.

 

Przedstawiciel MOŚ wyjaśnia również, że przedsiębiorcy nadal będą odbierać odpady na podstawie umów w gminach, które nie przejmą obowiązku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, a na ich terenie nie zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne. W takich przypadkach nałożono na nich obowiązek osiągnięcia celów środowiskowych określonych przepisami ustawy.

 

Już od 1 stycznia 2012 r. gmina jest zobowiązana prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, do którego wpis powinni uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie. Również w tym czasie powstaje obowiązek przeprowadzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10. Od tego terminu na gminie spoczywają obowiązki edukacyjne, informacyjne oraz sprawozdawcze.

GENERACJA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZY WYKORZYSTANIU GEOTERMII

źródło: www.ekoinfo.pl

Wnętrze Ziemi do głębokości 5 km zawiera energie cieplną około pięćdziesięciokrotnie większą od energii słonecznej, która dociera do jej powierzchni. Wykorzystując współczesne technologie może stanowić jedną z największych potencjalnie dostępnych źródeł energii. Energia geotermalna może być wykorzystana zarówno przez indywidualnego klienta jak i w różnych dziedzinach gospodarki.

Energia geotermalna jest stosowana w około 72 krajach na świecie, natomiast produkcja prądu elektrycznego odbywa się w 24 krajach. Efektywniejsze wykorzystanie geotermii mogłoby przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, podstawą są jednak zawsze uwarunkowania geologiczne i termiczne.

Zasoby geotermalne w Polsce

Na obszarze Polski znajduje się około 6600 km3 wód geotermalnych, które są dość równomiernie rozmieszczone, przy czym ponad 90% zasobów znajduje się na obszarze Niżu Polskiego.

W Polsce występują naturalne zasoby geotermalne: są to głównie wody podziemne o temperaturach 20-130ºC, które występują na głębokościach do 4 km. Na terenie Polski występuje kilka zakładów geotermalnych: na Podhalu, który jest największym geotermalnym systemem ciepłowniczym na kontynencie europejskim pod względem produkcji ciepła, w Pyrzycach (o mocy 50MW), Uniejowie oraz w Mszczonowie. W Uniejowie ciepłownia wykorzystuje wodę o temperaturze około 70ºC wypływającą na powierzchnie pod ciśnieniem 0,4MPa. W ciepłowni geotermalnej w Mszczonowie woda ma temperaturę 42ºC pobierana jest z wydajnością 60 m3/h. W ciepłowni zastosowano dwa niskotemperaturowe kotły o mocy 2,4MW każdy, które pełnią rolę kotłów szczytowych.

Pierwszą ciepłownią oddaną do użytku w Polsce była ciepłownia w Bańskiej koło Zakopanego. Woda jest tam pobierana z głębokości około 3000 m i doprowadzana do wymiennika geotermalnego, a następnie po oddaniu w nim ciepła zatłaczana do tej samej warstwy wodonośnej. Woda jest używana do ogrzewania około 200 budynków.

Ciepłownie geotermalne stosują wody o różnych temperaturach 17-87ºC, maksymalnym natężeniu wypływu wód do 550 m3/h oraz mineralizacji do 120 g/dm3 produkują różne ilości ciepła.

Wytwarzanie prądu elektrycznego w elektrowniach geotermicznych

Produkcja energii elektrycznej na świecie wytworzonej z energii geotermalnej oparta jest głównie na źródłach, które przekraczają temperaturę 100ºC. Tylko źródła o wysokiej temperaturze umożliwiają bezpośrednie zastosowanie turbiny parowej. Wody o niższej temperaturze można stosować w układach binarnych lub nie znajdują one zastosowania ze względów technicznych.

Europa charakteryzuje się średnimi i niskimi wartościami gęstości strumienia cieplnego Ziemi (od 60-80 mW/m2 w obszarze orogenu alpejskiego). Wysokie wartości strumienia cieplnego (około 200 mW/m2) występują na Islandii, która położona jest w obszarze ryftu środkowo-atlantyckiego. Warunki geologiczne i termiczne panujące w Europie powodują, że dominują złoża wód o temperaturach nieprzekraczających 150ºC. Jest również na drugim miejscu wśród wszystkich kontynentów pod względem wykorzystania energii geotermalnej.

Generacja prądu elektrycznego przy zastosowaniu geotermii odbywa się w 24 krajach: Islandii, Francji, Włoszech, Filipinach oraz Niemczech. Wzrost wykorzystania energii geotermalnej w krajach europejskich został szczególnie odnotowany w latach 2000-2004, ponieważ zainstalowano wtedy pompy ciepła.

Zalety geotermii

Geotermia stosowana w instalacjach ciepłowniczych może przyczynić się do znacznego spadku emisji zanieczyszczeń oraz redukcji spalanych paliw kopalnianych. Wody geotermalne mogą być również stosowane w celach rekreacyjnych, lecznictwie (balneologia), w przemyśle (suszenie i pasteryzacja) oraz w rolnictwie (ogrzewanie szklarni, suszenie produktów rolnych). Wody geotermalne wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym, stanowią one źródło dwutlenku węgla, soli kuchennej oraz innych związków chemicznych.

Krajem, który w sposób znaczący wykorzystuje potencjał wód geotermalnych jest Islandia. Kraj ten położony pod kołem podbiegunowym jest niemal samowystarczalny w podstawowe warzywa, ponieważ wody geotermalne wykorzystywane są do ogrzewania szklarni.

Stanowi jedno z najbardziej perspektywicznych źródeł energii odnawialnej, odpowiednie wykorzystanie potencjału geotermii może przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia od importowanych surowców energetycznych, w konsekwencji zwiększając bezpieczeństwo energetyczne państwa.

TORBY Z EKOLOGICZNEGO PLASTIKU SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA

źródło: www.pap.pl

Jak wynika z badania zleconego przez brytyjski rząd, uznawane za bardziej przyjazne środowisku tzw. biodegradowalne torby plastikowe nie całkowicie ulegają degradacji. Torby te są wytwarzane z soli metalicznych, które mają przyspieszać degradację, jednak naukowcy odkryli, że ten materiał nie ulega rozkładowi w całości i może zanieczyszczać środowisko.

Setki milionów plastikowych toreb i opakowań zostało wyprodukowanych z tzw. biodegradowalnych materiałów. Są one powszechnie wykorzystywane przez niektóre wiodące sieci hipermarketów.

Plastik z dodatkami miał przyspieszyć całkowity rozkład materiału w procesie zwanym degradacją utleniającą. Jednak jak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Loughborough, którzy przeprowadzili badanie, termin "biodegradowalne" jest praktycznie bez znaczenia. Takie torby nie mogą być kompostowane. Poza tym naukowcy obawiają się także o skutki recyklingu tego rodzaju plastiku. Ich zdaniem najlepszym sposobem pozbywania się tych odpadów jest spalanie lub kontrolowane składowanie.

NAGMINNIE WYSYPUJEMY

źródło: www.samorzad.pap.pl

Statystyczny Czech i Polak produkuje znacznie mniej śmieci od przeciętnego Europejczyka, ale w zdecydowanej większości lądują one na wysypiskach, zamiast podlegać recyklingowi czy spaleniu jak w innych krajach UE.

Jak podał Eurostat, przeciętny Polak wyprodukował w 2008 roku 320 kg śmieci. To dużo mniej niż średnia europejska, która wynosi 524 kg. Najwięcej śmieci - bo ponad 700 kg - według danych unijnego biura statystycznego Eurostat produkują Duńczycy, Irlandczycy, Cypryjczycy i Luksemburczycy. Nikt nie dorównuje Danii: statystyczny obywatel wytwarza tam aż 802 kg śmieci rocznie.

Najbardziej powściągliwi pod względem produkcji odpadów komunalnych są Czesi z wynikiem 306 kg odpadów na osobę.

40 proc. odpadów komunalnych w UE składuje się na wysypiskach bądź zakopuje w ziemi. W Polsce ten odsetek wynosi aż 87 proc., a w Czechach 83 proc. Jeszcze gorzej pod tym względem wypadają Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia i Bułgaria, gdzie niemal wszystkie śmieci (w przypadku Bułgarii 100 proc.) trafiają na wysypiska.

Metody obróbki odpadów są różne w różnych krajach Unii. Spalanie jako główną metodę stosują Duńczycy (54 proc. śmieci), Szwedzi (49 proc.), Holendrzy, Belgowie, Luksemburczycy, Niemcy i Francuzi (powyżej 30 proc.). Polska spala zaledwie 1 proc. swoich odpadów.

Na recykling i kompostowanie jako główną metodę obróbki zdecydowały się Austria (70 proc. śmieci), Niemcy (65 proc.), Holandia (60 proc.) i Belgia (59 proc.)

ŁATWY DOSTĘP DO DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - ZMIANA PRZEPISÓW

źródło: www.mos.gov.pl

Na wniosek Ministerstwa Środowiska zmieniają się przepisy ułatwiające dostęp do danych o dużych ujęciach wód, czyli np. o ujęciach zaopatrujących w wodę pitną wodociągi gminne czy miejskie. Na wniosek Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego zlikwidowane zostały szeroko krytykowane przez środowisko hydrogeologiczne bariery w dostępie do danych hydrogeologicznych.

Nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie materiałów w geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne” ( Dz. U. Nr 109, poz. 717) wejdzie w życie już 23 lipca br.

Nowe przepisy oznaczają dla przedsiębiorców ujednolicenie zasad dostępu do danych o wszystkich ujęciach wód, uzyskiwanych z zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego. W szczególności chodzi o dane o ujęciach wody, o wydajności większej niż 35 000 l/godz. Dotyczy to np. ujęć zaopatrujących w wodę pitną wodociągi gminne czy miejskie. Aby wykorzystywać dane niezbędne do prowadzenia prac hydrogeologicznych, nie będzie trzeba, jak miało to miejsce do tej pory, posiadać kancelarii tajnych oraz akredytowanego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprzętu do przetwarzania informacji niejawnych. Nie będzie także obowiązku zatrudniania osoby z certyfikatem poświadczenia bezpieczeństwa.

 
 
   
 
strona główna        aktualności        kontakt